შრომის უსაფრთხოების ჟურნალები

დოკუმენტაციის წარმოება

კატეგორია:
სერვისები
შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემური პროცესებისა და პროცედურების იმპლემენტაციის და კონტროლისთვის აუცილებელი მმართველობითი დოკუმენტაციის შემუშვება

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის წარმატებულად დანერგვის და მართვისთვის აუცილებელია სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის შემუშავება და მათი წარმოების პროცესების წარმართვა.

​საქართველოს შრომის უსაფრთხოების კანონი განსაზღვრავს რიგ ვალდებულებებს რომლის მიხედვითაც უნდა დოკუმენტირდებოდეს ყველა ის პროცესები და პროცედურები რომლებიც შრომის უსაფრთხოების მართვასთან არის დაკავშირებული.

ყველაფრის საწყისი კი არის ვალდებულება რომლის შესაბამისადაც დამსაქმებელი ვალდებულია “ფუნქციების განაწილების საფუძველზე წერილობით განსაზღვროს შრომის უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი დასაქმებულების და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა”

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების კანონის შესაბამისად დამსაქმებელი ვალდებულია “ფუნქციების განაწილების საფუძველზე წერილობით განსაზღვროს შრომის უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი დასაქმებულების და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები.
ჩვენ დაგეხმარებით შრომის უსაფრთხოების, სახანძრო და სურსათის უვნებლობის, HACCP-ის სისტემის სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის, სპეციალური ინსტრუქციების და იმ საბაზისო დოკუმენტაციის პაკეტის მომზადებაში, რომელიც სავალდებულოა და მოითხოვება კანონმდებლობის და სტანდარტების მიხედვით.
შრომის უსაფრთხოების წესებისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების შედგენა აუცილებელია ნებისმიერი მცირე თუ მსხვილი ორგანიზაციისთვის. 
სისტემის გამართულად ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანია, ხელმძღვანელი რგოლის ყველა წარმომადგენელს და ყველა დასაქმებულს განსაზღვრული ჰქონდეს მისთვის გამიზნული ვალდებულებების ჩამონათვალი, ინსტრუქციები და საერთო უსაფრთხოების წესები. ჩვენი ექსპერტები დაგეხმარებიან აღნიშნული ვალდებულებების დოკუმენტირებასა და რევიზიაში.
შრომის უსაფრთხოების ორგანული კანონის მიხედვით
საწარმოს სიდიდის, დასაქმებულთა რაოდენობის, სამუშაო პირობების, საფრთხის ხარისხის, ხასიათის, სტრუქტურის და შესაბამისი რისკების გათვალისწინებით, სამუშაო სივრცეში შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დამსაქმებელი თავისი კომპეტენციისა და პასუხისმგებლობის ფარგლებში ვალდებულია:
აღრიცხოს სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები, საშიში შემთხევები და პროფესიული დაავადებები  და მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულს ან/და დასაქმებულთა წარმომადგენელს.

წერილობით განსაზღვროს შრომის უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი დასაქმებულების და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა.

რისკის შემცველ სამუშაო ადგილებზე მხოლოდ იმ დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის დაშვება, რომლებმაც გაიარეს შესაბამისი სპეციალური სწავლება ან ინსტრუქტაჟი.

 

საკანონმდებლო მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, შრომის უსაფრთოხების სიტემის დანერგვისა და გამართულად მუშაობისთვის ჩვენ შევიმუშაეთ სტანდარტული ჟურნალები, ინსტრუქციები, ინქპექტირებების კითხვარები, გეგმები და ფორმები რომლითაც მარტივად შეგიძლიათ დაადოკუმენტიროთ, აღრიცხოთ და მართოთ სისტემა.

ყველა დადოკუმენტირებულ მონაცემებს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი იყენებს სტატისტიკური ბაზის დამუშავებისთვის რომელიც განიხილება უსაფრთხოების კომიტეტის შეხვედრებზე სისტემის შესაფასებლად და გაუმჯობესების ღონისძიებების განსაზღვრისთვის.

 

1. შრომის უსაფრთხოების ჟურნალები:

•  N101 – საფრთხის იდენტიფიცირების და პროფესიული რისკების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N102 – რისკების შეფასების დოკუმენტის გადახედვა-განახლების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N103 – უბედური შემთხვევის აღრიცხვის ჟურნალი

•  N104 – პროფესიული დაავადების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N105 – საშიში შემთხევების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N106 – დასაქმებულთა სამედიცინო შემოწმების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N107 – გაცდენილი სამუშაო საათების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N108 – მიკროკლიმატის გაზომვების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N109 – უსაფრთხოების კომიტეტის თათბირების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N110 – უსაფრთხოების თათბირების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N111 – ალკო და ნარკო თრობაზე შემოწმების აღრიცხვის ჟურნალი

•  და სხვა ჟურნალები ორგანიზაციის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე

 

2. სწავლებების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალები:

•  N201 – შრომის უსაფრთხოების სწავლების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N202 – პირველი სამედიცინო დახმარების სწავლების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N203 – საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა სწავლების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N204 – ვარჯიშების და სამაგიდო განხილვების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი:

•  N205 – სხვადასხვა მიზნობრივი ტრენინგების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N206 – ელექტროუსაფრთხოების I ჯგუფზე დატრენინგებისა და დაშვების აღრიცხვის ჟურნალი

•  და სხვა ჟურნალები ორგანიზაციის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე

 

3. ინსტრუქტაჟების აღრიცხვის ჟურნალები:

•  N301 – შესავალი ინსტრუქტაჟის აღრიცხვის ჟურნალი

•  N302 – მიზნობრივი ინსტრუქტაჟის აღრიცხვის ჟურნალი

•  N303 – ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გაცემის და ინსტრუქტაჟის აღრიცხვის ჟურნალი

•  და სხვა ჟურნალები ორგანიზაციის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე

 

4. შიდა ორგანიზაციული ინსპექტირებების ჩატარების აღრიცხვის ჟურნალები:

•  N401 – პირველადი სამედიცინო დახმარების ჩანთის და მასალის გახარჯვის აღრიცხვის ჟურნალი

•  N402 – ავტო და სპეც-ტექნიკის მომსახურების ისტორიის ჟურნალი

•  N403 – ავტო და სპეც-ტექნიკის პერიოდული შემოწმების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N404 – შენობა-ნაგებობის ინსეპქტირების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N405 – მანქანა-დანადგარების მომსახურების ისტორიის ჟურნალი

•  N406 – მანქანა-დანადგარების პერიოდული შემოწმების აღრიცხვის ჟურნალი

•  და სხვა ჟურნალები ორგანიზაციის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე

 

ჩვენ დაგეხმარებით N370-ე სახანძრო უსაფრთხოების  წესების მოთხოვნების შესაბამისად, ბრძანებების, უსაფრთხოების წესების, სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის, სპეციალური ინსტრუქციების და იმ საბაზისო დოკუმენტაციის პაკეტის მომზადებაში, რომელიც სავალდებულოა და მოითხოვება კანონმდებლობის და სტანდარტების მიხედვით.

5. სახანძრო უსაფრთხოების ჟურნალები:

•  N501 – ცეცხლმაქრების პერიოდული შემოწმების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N502 – ხანძარსაწინააღდეგო ინსტრუქტაჟის აღრიცხის ჟურნალი

•  N503 – ევაკუაციის ვარჯიშების განხორციელების აღრიცხვის ჟურნალი

•  N504 – დეტექციის, შეტყობინების. ევაკუაციის და ხანძარქრობის სისტემების გამართულობის შემოწმების აღრიცხვის ჟურნალი

 

6. ინსტრუქციები

•  N601 – ორგანიზაციის შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის ჩამოყალიბების ინსტრუქცია

•  N602 – შრომის უსაფრთხოების თათბირების წარმოების ინსტრუქცია

•  N603 – რისკების შეფასების წარმოების ინსტრუქცია

•  N604 – შიდა ორგანიზაციული ისპექტირებების წარმოების ინსტრუქცია

•  N605 – უბედური შემთხვევის მოკვლევის ჩატარების ინსტრუქცია

•  N606 – პროფესიული დაავადებების მოკვლევის ჩატარების ინსტრუქცია

•  N607 – შიდა ორგანიზაციული შრომის უსაფრთხოების აუდიტების  წარმოების ინსტრუქცია

•  N608 – კონტრაქტორების შრომის უსაფრთხოების აუდიტების  წარმოების ინსტრუქცია

•  N609 – ორგანიზაციის რეაქტიურლი და პრევენციული ინდიკატორების ჩამოყალიბების ინსტრუქცია

•  და სხვა ინსტრუქციები ორგანიზაციის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე

 

7. თანამდებობრივი ინსტრუქციები

•  თანამდებობრივი ინსტრუქციები დაყოფილია პრევენციულ და რეაქტიულად საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ღონისძიებების ინსტრუქციებად რომლებიც მზდდება კონკრეტულ ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და ფუნქციური განაწილების გათვალისწინებით. მოგვწერეთ თქვენი ორგანიზაციის მუშაობის სპეციფიკა, სტურქტურა, თანამდებოებების ჩამონათვალი და მოგიმზადებთ შესაბამისს ინსტრუქციებს.

 

8. გეგმები

•  N801 – საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა

•  N802 – ავარიულ სიტუაციებხრ სამაშველო გეგმა (სამშენებლო და სიმაღლეზე მუშაობისას)

•  N803 – ნარჩენების მართვის გეგმა (სამედიცინო, ასევე დაბალი და საშუალო რისკის ობიექტებისთვის)

•  N804 – ტრენინგების გეგმა

•  და სხვა გეგმები ორგანიზაციის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე

 

9. წესების კრებული

•  N901 – შრომის უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი საერთო უსაფრთხოების წესები

•  N902 – ქიმიური ნივთიერებების მიღება, შენახვა, გამოენების  და ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების წესები

•  N903 – ინდ დაცვის საშუალებების შერჩევისა და გამოყენების წესები

•  და სხვა წესების კრებული ორგანიზაციის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე

 

10. ბრძანებები

 • N1001 – შრომის უსაფრთხოების ორგანიზებაზე პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის ბრძანებება

 • N1002 – შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის გეგმის დამტკიცების შესახებ
 • N1003 – რისკების შეფასების ჯგუფის შექმნის შესახებ
 • N1004 – ალკო ნარკო თრობის შემოწმების რეგულირების შესახებ
 • N1005 – სახანძრო უსაფრთხოების ჯგუფის დანიშვნის შესახებ
 • N1006 – საერთო უსაფრთხოები წესების დამტკიცების შესახებ
 • N1007 – შიდა ორგანიზაციული ინსპექტირებების წარმოების შესახებ
 • და სხვა ბრძანებები ორგანიზაციის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე

 

განფასება:

 • თითოეული ბრძანების მომზადების ფასი არის 5 ლარი. ჯამში 20-ზე მეტი ბრძანების შეკვეთის შეთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.
 • თითოეული ჟურნალის ფასი არის 10 ლარი. ჯამში 15-ზე მეტი ჟურნალის შეკვეთის შეთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.
 • თითეოული ინსტრუქციის ფასი არის 30 ლარი. ჯამში 10-ზე მეტი ინსტრუქციის შეკვეთის შეთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.
 • თითოეული წესების კრებულის მომზადების ფასი არის 100 ლარი. ჯამში 5-ზე მეტი წესების კრებულის შეკვეთის შეთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.
 • თითოეული გეგმის და პროგრამების მომზადების ფასი არის 250 ლარი. ჯამში 2-ზე მეტი გეგმის შეკვეთის შეთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.

 

შეკვეთა განახორციელეთ ბმულზე:

ჟურნალების, ინსტრუქციების და შრომის უსაფრთხოების სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის შეკვეთის ფორმა

 

კონკრეთულად თქვენ ორგანიზაციაზე მორგებული დოკუმენტაციის შემუშავება:
გარდა შაბლონური ჟურნალებისა რომელთა ჩამონათვალი მოცემულია ზემოთ, ჩვენ ასევე გთავაზობთ კონკრეტულად თქვენ ორგანიზაციაზე მორგებული დოკუმენტაციის შემუშავებისა. თქვენი ორგანიზაციის საქმაინობის სპეციფიკასაზე მორგებული დოკუმენტაციის შედგენის განფასებისთვის საჭიროა შეუკვეთოთ ექსპერტის ვიზიტი რომელიც ჯერ დისტანციურად და შემდეგ ადგილზე ვიზითით განსაზღვრავს სამუშაოს მოცულობას.
ექსპერტის ვიზიტი ფასიანია:
 • თბილისის მაშტაბით შეადგენს 150 ლარს
 • რეგიონებში 190 ლარს (ასევე ტრანსპორტირების 0,60 თეთრი კილომეტრზე).

💬 დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

☎️ +995 577 04 48 04
📧 info@safetyacademia.ge

სხვა სერვისები

ტრენინგები

მოითხოვე კონსულტაცია

გაქვთ კითხვები? ჩვენი წარმომადგენელი ამომწურავ პასუხებს მოგაწვდით

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47