საათობრივი მოცულობა: 4

თეორიული: 4

1

10.1 - შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი

2

10.2 - სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი 01-15 ნ

3

10.3 - დადგენილება N 428 - საშიში ქიმიური ნივთიერებების ნიშანდებისა & ეტიკეტირება

4

10.4 - ბრძანება 79 ნ - საშიში ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაციის შესახებ.

5

10.5 - დირექტივა 98 24 EC.

6

10.6 - დადგენილება N 70 - სამუშაო ზონის ჰაერში მავ…ივთიერებების შემცველობის ზდკ-ს დამტკიცების შესახებ

ka_GEKA

მენიუ

მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N#14, მე-4 სართული

ელ.ფოსტა

info@safetyacademia.ge

ტელეფონი

+995 577 04 48 00
+995 577 04 48 47